މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

އިޢުލާން

މި ކުންފުނިން މާރކެޓިންގ އޮފިސަރ ގރ -02 ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު : 02 MGPL-HR/AD/17-  (ތާރީޚު: 06 ފެބްރުއަރީ 2017) ގެ އިޢުލާނު، ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

                                        16 ފެބްރުއަރީ 2017

 

16 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ