މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާރކެޓިންގ އޮފިސަރ ގރ-02

 

                                  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު                      

މަޤާމް: މާރކެޓިންގ އޮފިސަރ ގރ.2

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 01

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން:

 މާރކެޓިންގ އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ހެޑްއޮފީސް ( ކ. މާލެ )

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 9000 – 11000 ރ އާއި ދެމެދު

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 - މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުންް

 - ގްރެފިކްސް މަސައްކަތްތައް

ތައުލީމީ ފެންވަރު ނުވަތަ ތަޖްރިބާ / ޝަރުތު:

 - ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 02 މާއްދާއިން  ދައްވެގެން ސީ ފާސްލިބިފައިވުން

ނުވަތަ

 -  ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކޮއްފައިވުމާއިއެކު 5  އަހަރުދުވަހުގެ  ތަޖްރިބާލިބިފައިވުން

 - އުމުރު - 18 އަހަރާއި 45 އަހަރާއި ދެމެދު  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ( މޯލްޑިވްގޭސް ވެބްސައިޓްއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ: www.maldivegas.com )

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމީ ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ

 ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ( ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް )

 ކުރިން ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ސުންގަޑި:

 09 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

އިތުރު މައުލޫމާތު:

 

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު  ކުރެވޭފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ސައްހަނޫން މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާތިލް  ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

02-21 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން:3335614   ފެކްސް: 3335615

[email protected] އީމެއިލް: 

އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                    06 ފެބްރުއަރީ 2017މ

 

06 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ