މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭނުން ނުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާ ސިލިންޑަރތަކެއް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން

އިޢުލާން          

ބޭނުންނުކުރާ ބާ ސިލިންޑަރތައް ވިއްކާލުން

މި ކުންފުނީގައި ހުރި ބޭނުންނުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާ ސިލިންޑަރތަކެއް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި ތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޑިސެންބަރު 15 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 10:00 އާއި 12.00 އާ ދެމެދު މި ކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ޕްލާންޓަށް ވަޑައިގެން ތަކެތި ބެއްލެވުމަށްފަހު 2016 ޑިސެންބަރު 21 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 10:00 އަށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21 (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑްމަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3335614

06 ޑިސެންބަރު 2016
ހޯދާ