މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު (އަންހެން)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް: މަސައްކަތު (އަންހެން)

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

މޯލްޑިވްގޭސް / ހެޑްއޮފީސް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަހަކު -/7000 ރުފިޔާއާއި -/8000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

- ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން.

- އުމުރު: 30 އަހަރާއި 50 އަހަރާ ދެމެދު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ހެޑްއޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

- މި ކުންފުނީގެ ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި ތަންތަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީއާއި ލިޔެކިޔުންތައް، އޮފީހުން އަންގާ ތަންތަނަށް ގެންގޮސްދިނުން.

- އަދި މިނޫންވެސް ހެޑްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ އޮފީހުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ހެޑްއޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ޑިސެންބަރު 12 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. (މަޤާމަށް ހޮވުމުގައި ތަޖުރިބާ އަދި އެއްގަމު އުޅަނދު (ސައިކަލް) ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.)

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: [email protected]

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ނަންބަރު 3335614 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

06 ޑިސެންބަރު 2016
ހޯދާ