އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2 ހެވީ ޑިއުޓީ ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

2 ހެވީ ޑިއުޓީ ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް 2 ހެވީ ޑިއުޓީ ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚު

ތަފުސީލު

11:00

ހޯމަ

 12ޑިސެމްބަރ 2016 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11:00

އާދީއްތަ

18 ޑިސެމްބަރ 2016

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

5 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438

 

04 ޑިސެންބަރު 2016
ހޯދާ