މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P5221A-4-8-I ދޯނި (ރީފު-2)

އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތް: ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީ/ ފެހިވިލާގެ، އދ. ފެންފުށި

04 ޛުލްޤަޢިދާ  1434        

10 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ