މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - ތިލަފުށި

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަހަކު –/7000 ރުފިޔާއާއި -/8000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އިން މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 2 ގެ ސެޓުފިކެޓު އޮތުން.

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

- ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

- އުމުރު: 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ފޯނުގެ ޛަރީޢާއިން އަންނަ އޯޑަރުތައް ނެގުމާއި، އޯޑަރު ޕާސްކުރުން.

- ކޭޝްބިލް، ކުރެޑިޓްބިލް އަދި ޑެލިވަރީ ސްލިޕް ހެދުން.

- ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓު އަދި ގުޑްސް ޑެލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

- ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި، އެހީފޯރުކޮށްދިނުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި، ހެޑްއޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ނޮވެންބަރު 24 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ނަންބަރު 3335614 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

21 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ