އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

އިޢުލާން

2017 ޖަނަވަރީ 14 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދާއި ތަން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

Embassy of Maldives,

TC,13/1245, Kumarapuram,

Thiruvananthapuram-11, Kerala, India.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 1

W01.1.1

1

Embassy of Maldives,

TC,13/1245, Kumarapuram,

Thiruvananthapuram-11, Kerala, India.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ މި 9 އަތޮޅުންކުރެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 2

W01.1.2

2

Embassy of Maldives,

TC,13/1245, Kumarapuram,

Thiruvananthapuram-11, Kerala, India.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ، ގދ، މި 9 އަތޮޅުންކުރެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 3

W01.1.3

3

Embassy of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސްރީލަންކާގައި ތިބި މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 1

W03.1.1

4

Embassy of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ މި 9 އަތޮޅުންކުރެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2

W03.1.2

5

Embassy of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ، ގދ، މި 9 އަތޮޅުންކުރެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 3

W03.1.3

6

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

1 ޞަފަރު 1438

14 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ