މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ. ފުޅަދޫ 'ފަލަކް' ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

އިޢުލާން

ބ. ފުޅަދޫ "ފަލަކް" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ބ. ފުޅަދޫ މީނާޒް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީބުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ "ފަލަކް" އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ "ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ" ގެއްލިގެން، އެ ރަޖިސްޓަރީ އަލުން ހައްދައިދިނުމަށް މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 27 ނޮވެންބަރު 2016 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

07 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ