ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ނަރުދަމާނިޒާމުގެ އިރުން 150'x200'  ފޫޓުގެ ބިމެއް މިހާރުވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މި ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގައި މިހާރު ހުންނާނީ މަޑުފެހިކުލައިގެ ދަވާދަކުން 1 އިން 155 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ.

ވީމާ، ދެންނެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ރުކެއް ގަހެއް ހުރިނަމަ، އެއީ ކޮންފަރާތެއްގެ ގަހެއްކަން ނުވަތަ ރުކެއްކަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް އެރުކެއް އަދި ގަހެއްގައި މި އިދާރާއިން ޖަހާފައިވާ ނަންބަރު (15 ނޮވެންބަރު 2016) ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

7 ޞަފަރު 1438

07 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ