ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

މާތޮޑާއަވަށުގެ "މީނާޒު" ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2016 ނޮވެންބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެކަން ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.      

7 ޞަފަރު 1438

07 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ