މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމް:

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - ތިލަފުށި

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަހަކު -/7،000 ރުފިޔާއާއި -/8،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- ޖީ.ސީ އޯ ލެވެލް އިން މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 2 ގެ ސެޓުފިކެޓެއް އޮތުން. 

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

- ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

- އުމުރުން 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން އަންނަ އޯޑަރުތައް ނެގުމާއި، އޯޑަރު ޕާސްކުރުން.

- ކޭޝް ބިލާއި، ކުރެޑިޓް ބިލާއި، ޑެލިވަރީ ސްލިޕް ހެދުން.

- ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓާއި، ގުޑްސް ޑެލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

- ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި، އެހީތެރިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ.)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ނޮވެންބަރު 16 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ، ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންޓަވިއު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

 އީމެއިލް: career@maldivegas.com

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް:

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓު:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ 3335614 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

7 ޞަފަރު 1438

07 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ