ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މަދަރުސާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލުކުރުމާބެހޭ

2016 އޮކްޓޫބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު މި މަދަރުސާގެ ނަންބަރު: GS-30/IUL/2016/18 އަދި GS-30/IUL/2016/19 އިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ 2 އިޢުލާނުގައި ޤާނޫނުގެ ނަން ނުބައިކޮށް ލިޔެވިފައިވާތީ، އެ 2 އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު 2016 އޮކްޓޫބަރު 25 ގައި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރުތަކުގައި ވަނީ އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

26 މުޙައްރަމް 1438

27 އޮކްޓޫބަރު 2016
ހޯދާ