މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުދާއުފުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ބާރޖްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

މުދާއުފުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ބާރޖްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީން ކުރާބޭނުން ކޯޑު8 "ތެޔޮއުފުލުން" ކަމަށްކަނޑައަޅައި އަދި ތެޔޮއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަކީ ތެޔޮބާރޖްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.

އެހެންކަމުން 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 އިންފެށިގެން އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ސެޓްފިކެޓް އައުކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ކޯޑް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

14 ޝައްވާލް 1434         

21 އޮގަސްޓް 2013
ހޯދާ