މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅައި، ސާފުކޮށް، ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން         

މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީސް، ހުޅުމާލެއާއި މާލޭގެ ޑިސްރިބިއުޝަން ޔުނިޓް، 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅައި ސާފުކޮށް، ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ނޮވެންބަރު 1 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 13:30 އަށް މި ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2016 ނޮވެންބަރު 8 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 13:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، 02-21 (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑްމަގު، މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

24 އޮކްޓޫބަރު 2016
ހޯދާ