މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޯނި ކެޕްޓަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު: ދޯނި ކެޕްޓަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

2

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

މާލޭ ސޭލްސް – ކ. މާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަހަކު -/15000 ރުފިޔާ

މުސާރަ:

- ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތުން.

- ރަނގަޅަށް ލިޔަން ކިޔަން އެނގުމާއެކު، ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއް ކަމުގައިވުން. އަދި ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

މޯލްޑިވް ގޭސް ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި، ދޯނި ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ހެޑްއޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

ޕޮލިސްރިޕޯޓް

ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 އޮކްޓޫބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،  21- 02#

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

ވެބްސައިޓް: www.maldivegas.com

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

17 އޮކްޓޫބަރު 2016
ހޯދާ