ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލަކުޑި ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ސްކޫލްގެ ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުން:

މި ސްކޫލުގެ އާޢިމާރާތުގައި މިހާރު ހުރި ލަކުޑި ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، އެކަން އެނގޭނެފަދަ ސިޓީއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު (18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި, އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު (19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

2016 އޮކްޓޫބަރު 18 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 10:00 ގައި

2016 އޮކްޓޫބަރު 30 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީގައި

ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީގައި

4 މުޙައްރަމް 1438

05 އޮކްޓޫބަރު 2016
ހޯދާ