މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު:  އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ކ. މާލެ -  ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަހަކު -/7000 ރުފިޔާއާއި -/9000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- ޖީ.ސީ އޯ ލެވެލް އިން މަދުވެގެން 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް އޮތުމާއެކު 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

- 18 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ކުންފުނިން ގަންނަ އެންމެހައި މުދަލާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސް ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)

- ޕޮލިސްރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ސެޕްޓެންބަރު 27 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

career@maldivegas.com :އީމެއިލް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

21 ސެޕްޓެންބަރު 2016
ހޯދާ