ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

               ގއ.ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން މިއޮފީހުންކުރި ނަންބަރު IUL)448-ASS/1/2013/15)ފ(11 ޖުލައި 2013) ގެ އިޢުލާނަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާއެކު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

15 ޝައްވާލް 1434

22 އޮގަސްޓް 2013
ހޯދާ