ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު C2A1853 ލޮރީ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

އިޢުލާން

ލޮރީ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ:

މި އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ރ. ނަންބަރު C2A1853 ލޮރީ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ލޮރީގެ މަޢުލޫމާތު

  • ލޮރީގެ ޙާލަތު: އިންޖީނު މަރާމާތުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތުގައި
  • މޮޑެލް ނަންބަރު: KK-WGEAT
  • އިންޖީނު އުފެއްދި ކުންފުނި: MAZDA
  • އުފުލޭ ބަރުދަން: 2 ޓަން
  • ހަކަތައިގެ ބާވަތް: ޑީސަލް

ނީލަމުގެ ތަފުސީލު

  • ފެށޭ އަގު: -/85،000 (އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ)
  • އިތުރުކުރެވޭ އަދަދު: -/5،000 (ފަސްހާސް ރުފިޔާ)
  • ނީލަން ނިންމުން: ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން 3 ދުވަސް ވަންދެން އެއް އަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

ލޮރީ ނީލަމުން ނަގާތާ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ލޮރީ ގެންދަންވާނެއެވެ.

ނީލަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގު ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 11:00 ގައި މި އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑަށް ނެރެވޭނެއެވެ.

މި ލޮރީ ބައްލަވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި މި އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމުން ލޮރީ ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.            

5 ޝައްވާލް 1437

10 ޖުލައި 2016
ހޯދާ