މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިދަދަނޑި ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން          

ދިދަދަނޑި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކުންފުނީގެ ތިލަފުށި، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުތަކުގައި، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ދިދަދަނޑި ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2016 ޖޫން 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އަށް

09 ޖޫން 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑުމަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

26 މޭ 2016
ހޯދާ