މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

މޯލްޑިވް ގޭސް، ހުޅުމާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓު ފޮޅައި ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ:

މި ކުންފުނީގެ ހުޅުމާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓު، 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12 މޭ 2016 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު: MGPL-I/PD/2016/08 ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2016 ޖޫން 01 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

2016 ޖޫން 08 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑުމަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

15 ޝަޢުބާން 1437

26 މޭ 2016
ހޯދާ