ށ. ފޭދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޮރުފޮތި ތައްޔާރުކޮށް ހަރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ދޮރުފޮތި ގަތުމަށް އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް މިޢިމާރާތުގެ އޮފީސް ބްލޮކަށާއި ކްލާސްރޫމްތަކަށް ދޮރުފޮތި ތައްޔާރުކޮށް ހަރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަދަދު

ތަފުސީލު

19

ދިގުމިން 9 ފޫޓު x ފުޅާމިން 8 ފޫޓު

08

ދިގުމިން 9 ފޫޓު x ފުޅާމިން 6 ފޫޓު

ވީމާ، މިތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

ބިޑް ހުޅުވާ ބައްދަލުވުން

2016 މޭ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

2016 ޖޫން 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

ބިޑްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތުގެ ތަފުސީލު:

އަގަށް: 80 ޕޮއިންޓް          މާލީ ޤާބިލުކަން: 05 ޕޮއިންޓް

ތަޖުރިބާ: 05 ޕޮއިންޓް         މުއްދަތު: 10 ޕޮއިންޓް

ކުންފުނި އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ވިޔަފާރި ފަދަ ތަނަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާނަމަ އެބޭފުޅާކު ތަމްސީލުކުރަނީ ކޮންކުންފުންޏެއް، އިންވެސްޓްމަންޓެއް އަދި ވިޔަފާރިއެއްކަން އެނގޭނެ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ މި ސްކޫލުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމުން އެފަރާތުން ލިބޭ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.

19 މޭ 2016
ހޯދާ