މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޭސް އެޅުމަށްޓަކައި ގެނެސްފައި ހުރި ހުސްފުޅިތަކާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

ފަހަކަށް އައިސް މި ކުންފުންޏަށް ގޭސް އެޅުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރުން ގެންނަ ހުސްފުޅިތައް އަނބުރާ ނުގެންގޮސް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މި ކުންފުނީގެ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށީގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، 19 މޭ 2016 އިން ފެށިގެން 1 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މި ހުސްފުޅިތައް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ ނުގެންދަވާ ހުސްފުޅިތައް ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

12 ޝަޢުބާން 1437

19 މޭ 2016
ހޯދާ