މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޮންޑިޝަން ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން          

އެއަރކޮންޑިޝަން ސަރވިސްކޮށް، ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ:

މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހާއި، މާލެ ޔުނިޓާއި، ހުޅުމާލެ ޔުނިޓުގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ޔުނިޓުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް 1 ( އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 މޭ 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މި ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2016 މޭ 30 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑުމަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

16 މޭ 2016
ހޯދާ