މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންޓަރު ގަތުމަށް

އިޢުލާން

މި ކުންފުނީ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ޕްރިންޓަރެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

minimum 30ppm

Copy Print Speed

Yes

Copy

Yes

Network Print & Network Scan

Yes

Duplex Print & Copy

A3,A4,A5

Standard Paper Sizes (Drawers, Bypass, Platen, DADF)

Collate, Rotate, Collate

Electronic Sorting

ID Card Copying, Paper Size Auto Magnification, Erasing Shadows/Book Frame, 2-Page Separation, Copying Different Size Originals Together  

Copy Features

Minimum Copying : 600x600dpi  Minimum Printing : 1200 x 1200dpi

Resolution

Approx., 14600 sheets  ( A4 )

Toner Yield (6% Coverage )

Approx., 132000 Sheets ( A4 )

Drum Yield

Window 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Windows server 2012 / Server 2008 / Server 2003, Mac OS X 10.5.8 or later Network OS & Supported OS
Color , Black & White Color Mode

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 މޭ 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މި ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2016 މޭ 30 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މި ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގައި ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21 (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑްމަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

16 މޭ 2016
ހޯދާ