މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގރ.1

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - މާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/6000 ރުފިޔާއާއި -/7000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

- ޖީ.ސީ އޯ ލެވެލް އިން މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު،

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން

- ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހެއް ކަމުގައިވުން

- އުމުރު: 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން އަންނަ އޯޑަރުތައް ނެގުމާއި ޑްރައިވަރުންނަށް އޯޑަރު ޕާސްކުރުން

- ކޭޝްބިލް، ކުރެޑިޓް ބިލް އަދި ޑެލިވަރީ ސްލިޕް ހެދުން

- ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓު އަދި ގުޑްސް ޑެލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

- ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި އެހީފޯރުކޮށްދިނުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާ އަށް އެދޭފޯމް (މޯލްޑިވް ގޭސް ވެބްސައިޓުންނާއި ހެޑްއޮފީސް ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

28 އެޕްރީލް 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، 02-21 – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަންބަރު 3335614 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

25 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ