އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން        

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ:

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ވަނީ މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 އެޕްރީލް 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު (U/U-7/2010/02) "ފަތިސްހަނދުވަރުގެ" / އއ. ފެރިދޫ

06 ރަޖަބު 1437

13 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ