ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ޑިޒައިންކުރުން

އިޢުލާން

ކުޑަހުވަދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ޑިޒައިންކުރުން:

ކުޑަހުވަދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ޑިޒައިންކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަގު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިދާރާގެ ނަންބަރު B-381/I-2016/09 އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  • މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތުކަރުދާހާއި ފޯމު އެޕްރީލް 05 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2016 އެޕްރީލް 11 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
  • މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 12 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނަރރޫމްގައެވެ.
  • އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 14 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނަރރޫމްގައެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ނުނަގާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  • ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ހުށަހެޅޭނީ 1 އަންދާސީހިސާބެވެ.
  • މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ، އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަކުން ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
  • ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު

60%

ފަންނީ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަށް

10%

މުއްދަތު

20%

މާލީގޮތުން އެކަންކުރެވޭފަދަ ފެންވަރުހުރުން

10%

އިތުރު މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

03 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ