މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލް މަދުކުރުމާބެހޭ

ލެގޫންސައިޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (LAGOONSIDE MALDIVES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0332/2014 ރައުސްމާލު -/5,000,000 (ފަސް މިލިއަން) ރުފިޔާއިން -/200,000 (ދެ ލައްކަ) ރުފިޔާއަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

05 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437

21 މާރިޗު 2016
ހޯދާ