މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމާބެހޭ

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ކަމުގައިވާ "ސީޓީއެލް ކޮންސަލްޓިންގ އެލްއެލްޕީ" (CTL CONSULTING LLP) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P-0020/2015 ގެ ނަން 10 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ސީޓީއެލް ސްޓްރެޓެޖީސް އެލްއެލްޕީ" (CTL STRATEGIES LLP) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437

21 މާރިޗު 2016
ހޯދާ