މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމާބެހޭ

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ރިމާޖް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (RIMAJ INVESTMENTS PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0405/2014 ގެ ނަން 09 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ކޮނޭސާންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (CONNAISSANCE MALDIVES PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

29 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437

09 މާރިޗު 2016
ހޯދާ