މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމާބެހޭ

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ފިރަރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (FIRARAA MALDIVES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0602/2012 ގެ ނަން 03 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ފިރާރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (FIRAARAA MALDIVES  PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437

06 މާރިޗު 2016
ހޯދާ