މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމާބެހޭ

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ނިއު ބްރިޖް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (NEW BRIDGE HOLDINGS PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0094/2016 ގެ ނަން 13 މާރިޗު 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ނިއު ބްރިޖް ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (NEW BRIDGE HOLDING PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437

13 މާރިޗު 2016
ހޯދާ