މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނީލަމުގެ އުސޫލުން ވިއްކާ ނުވަތަ ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޕާކިންގ ޒޯނުތަކުގައި ވެހިކަލް ބޭއްވުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުން، އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާ ގަރާޖް ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި 19 މާޗް 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއޮތޯރިޓީން ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

21 މާރިޗު 2013
ހޯދާ