މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

 އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމް:

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - މާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/6،000 ރުފިޔާއާއި -/7،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- ޖީ. ސީ. އީ އޯ ލެވެލުން މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

- ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

- އުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން އަންނަ އޯޑަރުތައް ނެގުމާއި، ޑްރައިވަރުންނަށް އޯޑަރު ޕާސްކުރުން.

- ކޭޝްބިލާއި، ކުރެޑިޓް ބިލާއި، ޑެލިވަރީ ސްލިޕް ހެދުން.

- ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓާއި، ގުޑްސް ޑެލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

- ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު، މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުންވެސް މި ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

- ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 މާރިޗް 2 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންޓަވިއު:

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614 ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

 

 

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީ އެޑްރެސް:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ 3335614 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437
29 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ