ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންޓީނު ހިންގައިދިނުމަށް

އިޢުލާން

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: KS_B/2016/02 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިޖާބަނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، ކެންޓީނު ހިންގައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 17 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަލުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

02 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437    

11 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ