މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޭފްޓީ އެންޑް ކޮލެޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

ސޭފްޓީ އެންޑް ކޮލެޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 1)

މަޤާމް:

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ކ. ތިލަފުށި

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/8،000 ރުފިޔާއާއި -/10،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- އޮކްސިޖަން އަދި އެލް.ޕީ.ޖީ. ސިލިންޑަރ ފިލިން އޮޕަރޭޝަންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

- ރިޖެކްޓްވެފައިހުންނަ އޮކްސިޖަން އަދި އެލް.ޕީ.ޖީ. ސިލިންޑަރ ބެލެހެއްޓުން.

- އެލް.ޕީ.ޖީ. ސިޕްމަންޓް ޑިސްޗާޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

- އިކްއިޕްމަންޓާއި ޕްލާންޓްގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކަންތައްތައް، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ސްޓޮކާއި ސްޕެއަރޕާރޓްސް ހޯދައި ބެލެހެއްޓުން.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 

 

- ޖީ. ސީ. އީ. އޯލެވެލް އިން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ؛

- މަގާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 3 ގެ ސެޓިފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ޖޮބް   އެޕްލިކޭޝަން   ފޯމު  (އެޕްލިކޭޝަން   ފޯމު،   މި   އޮފީހުގެ   ވެބްސައިޓުން   ޑައުންލޯޑް  ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި އޮފީހުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ވެސް މި ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

- ޕޮލިސް ރިޕޯޓް.

- ކުރިން ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ފެބުރުވަރީ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ، ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންޓަވިއު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ، 21-02 އެސް. ޓީ. އޯ. ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   

ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

ވެބްސައިޓް: www.maldivegas.com

 

 

 

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަނާއި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓު:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ 3335614 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

08 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ