މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފިސަރ

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމް:

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

އެޗް. އާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/7،000 ރުފިޔާއާއި -/9،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- ޖީ.ސީ އޯ ލެވެލުން މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު، ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 1 އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

- ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ސިޓީ ޑްރާފްޓްކުރުމާއި، ޓައިޕްކުރުމާއި، އެގްރީމެންޓް ހެދުމާއި، އިޢުލާނު ތައްޔާރުކުރުން.

- ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހުރިހާ ލައިސަންސްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބެލެހެއްޓުން.

- ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު، މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި އޮފީހުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ.)

- ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ފެބުރުވަރީ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ، ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންޓަވިއު:

ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،

 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614  

ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

 

 

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރސް:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި އޮފީހުގެ 3335614 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

03 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ