މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޯނި ކެޕްޓަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

ދޯނި ކެޕްޓަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަޤާމް:

2 (ދޯނި)

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

މާލޭ ސޭލްސް – ކ. މާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/15،000 ރުފިޔާ

މުސާރަ:

- ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތުން.

- ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު، ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން. އަދި ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

މޯލްޑިވްގޭސް ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު، މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި އޮފީހުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

- ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކޮޕީ.

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

- ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ފެބުރުވަރީ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ، ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އިންޓަވިއު:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ، ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،  21- 02#

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614  

ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

ވެބްސައިޓް: www.maldivegas.com

 

 

 

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ  3335614 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

24 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

03 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ