މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޭފްޓީ އެންޑް ކޮލެޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

ސޭފްޓީ އެންޑް ކޮލެޓީ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމް:

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް - ކ. ތިލަފުށި

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/8،000 ރުފިޔާއާއި -/10،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- އޮކްސިޖަނާއި، އެލް.ޕީ.ޖީ. ސިލިންޑަރ ފިލިންގ އޮޕަރޭޝަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

- ރިޖެކްޓްވެފައިހުންނަ އޮކްސިޖަނާއި، އެލް.ޕީ.ޖީ. ސިލިންޑަރ ބެލެހެއްޓުން.

- އެލް.ޕީ.ޖީ. ސިޕްމަންޓް ޑިސްޗާޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

- އިކްއިޕްމަންޓާއި ޕްލާންޓްގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކަންތައްތައް، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ސްޓޮކާއި، ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދައި ބެލެހެއްޓުން.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 

 

- މެކޭނިކަލް އިންޖިނޭރިންގެ ދާއިރާއިން ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 3 އަހަރުދުވަހުގެ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛ 

- ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 5 އަހަރުދުވަހުގެ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

- އުމުރުން 25 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ޖޮބް  އެޕްލިކޭޝަން  ފޯމު (މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.maldivegas.com އިން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

- ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ފެބްރުވަރީ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންޓަވިއު:

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614 ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

 

 

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 3335614 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

25 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

04 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ