މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (ގްރޭޑް 3)

މަޤާމް:

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް - ކ. ތިލަފުށި

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/11،000 ރުފިޔާއާއި -/15،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- އެލް. ޕީ. ޖީ. ފިލިންގ މެޝިނަރީސް، އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ހިންގައި، ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

- އެލް. ޕީ. ޖީ. ސިޕްމަންޓް ޑިސްޗާޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

- އިކްއިޕްމަންޓާއި، ޕްލާންޓުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކަންތައްތައް، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ސްޓޮކް އަދި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދައި ބެލެހެއްޓުން.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 

 

- މެކޭނިކަލް އިންޖިނޭރިންގެ ދާއިރާއިން ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 3 އަހަރުދުވަހުގެ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛ 

- ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 5  އަހަރުދުވަހުގެ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

- އުމުރުން 25 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ www.maldivegas.com ގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

- ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ޖަނަވަރީ 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންޓަވިއު:

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް. ޓީ. އޯ. ޓްރޭޑް ސެންޓަރ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614 ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

 

 

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ 3335614 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

9 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

19 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ