ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އާ ކެމްޕަސްއަށް ކަރަންޓްލުމަށް ކޭބަލް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިމަދަރުސާގެ އާ ކެމްޕަސްއަށް ކަރަންޓްލުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެންގެވުމާ ގުޅިގެން މިމަދަރުސާގެ ނަންބަރު: GS30/IUL/2015/21ފ(30 ނޮވެންބަރު 2015) ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

25 ޞަފަރު 1437

07 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ