މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުން ކުޅޭ ސަރަޙައްދު ތައްޔާރުކުރުމާގުޅޭ

ތިރީގައިވާ ކުރެހުންތަކާ އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުން ކުޅޭ ސަރަޙައްދެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިސަރަޙައްދު ތައްޔާރުކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލަށް ފެކްސް ނުވަތަ މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ފެކްސްއިންނަމަ 6561800 ނަންބަރަށް އަދި މެއިލުންނަމަ [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

19 ޞަފަރު 1437

01 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ