ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާކެމްޕަސްއަށް ކަރަންޓްލުމަށް ކޭބަލް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އާކެމްޕަސްއަށް ކަރަންޓްލުމަށް ކޭބަލް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިމަދަރުސާގެ އާކެމްޕަސްއަށް ކަރަންޓްލުމަށް މަގުމަތީގައާއި ގޯތިތެރޭގައި ވަޅުލުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ވަޅުލައިދީ ސަބް ޑީ ބީ ބޯޑެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިމަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެހެން މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

10-12-2015

ބުރާސްފަތި

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެެ އޮފީސް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

16-12-2015

ބުދަަ

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީސް

18 ޞަފަރު 1437

30 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ