މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޯފެނުގެ ނިޒާމު މަރާމާތު ކުރުމާ ގުޅޭ

މި ސްކޫލުގެ ބޯފެނުގެ ނިޒާމު މަރާމާތު ކުރުމާގުޅޭ:

މި ސްކޫލުގެ ބޯފެނުގެ ނިޒާމު މަަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 03 ޑިސެންބަރު 2015 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 10:00އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 07 ޑިސެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 10:00އަށް އަންދާސީހިސާބާއެކު މި ސްކޫލަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

13 ޞަފަރު 1437

25 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ