މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

އިޢުލާނެއް ބާޠިލްކުރުން:

މި މިނިސްޓްރީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ސެކްޝަނަށް "ޑިރެކްޓަރ" މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި ކޮށްފައިވާ IUL)138-AS4/1/2015/283) ނަންބަރުގެ އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

14 ޞަފަރު 1437

26 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ