މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޑަކްޝަން ޓެކްނީޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓު:            ޔުޓިލިޓީ މެނޭޖުމަންޓް

03  

ބޭނުންވާ އަދަދު:    

  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ގުޅީފަޅު ސައިޓް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • މެޝިންތަކުގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.
 • މެޝިންތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަދި ލީކޭޖްތައް ހައްލުކުރުން.
 • އާރް. އޯ ޕްލާންޓް، ޖެނެރޭޓާރސް، އެޗްޕީ ޕަމްޕްސް، ބޯހޯލްސް، ސޭންޑް ފިލްޓަރސް، މެމްބްރޭންސް އަދި ޑިގެސިފަޔަރސްގެ ރީޑިންގ ނަގައި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • ޖީސީއީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން
 • އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން ސެޓުފިކެޓު އެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/5000 ރުފިޔާ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/2250 – -/1500ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އަދި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

 

ޕްރޮޑަކްޝަން ޓެކްނީޝަން 

ޑިޕާޓްމަންޓު:            ޔުޓިލިޓީ މެނޭޖުމަންޓް

  01 

ބޭނުންވާ އަދަދު:

  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • މެޝިންތަކުގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.
 • މެޝިންތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަދި ލީކޭޖްތައް ހައްލުކުރުން.
 • އާރް. އޯ ޕްލާންޓް، ޖެނެރޭޓަރސް، އެޗްޕީ ޕަމްޕްސް، ބޯހޯލްސް، ސޭންޑް ފިލްޓަރސް، މެމްބްރޭންސް އަދި ޑިގެސިފަޔަރސްގެ ރީޑިންގ ނަގައި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • ޖީސީއީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން
 • އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން ސެޓުފިކެޓު އެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/5000 ރުފިޔާ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/2250 – -/1500ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އަދި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

އޮޕަރޭޓަރ

މެނުފެކްޗަރިންގ އޮޕަރޭޝަންސް

ޑިޕާޓްމަންޓު:

02

ބޭނުންވާ އަދަދު:      

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ހުޅުމާލެ ސައިޓް / ބޮޓްލިންގ އޮޕަރޭޝަންސް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ބޮޓްލިންގ އޮޕަރޭޝަންސްގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީސްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ޗެކްކޮށް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
 • އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން އުފައްދާ ފުޅިތައް އަދި ބޭނުންކުރެވޭ ރޯމެޓީރިއަލަސްގެ ކޮލިޓީ އެއްފެންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
 • ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން.
 • ދުވަހުން ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • ޖިސީއީ އޯލެވެލް ފެންވަރު ހުރުން.
 • އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 • ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރި ނުވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/5000 ރުފިޔާ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/1500 - -/1650ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އަދި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

އޮޕަރޭޓަރ

މެނުފެކްޗަރިންގ އޮޕަރޭޝަންސް 

ޑިޕާޓްމަންޓު:

02

ބޭނުންވާ އަދަދު:      

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ގެ ގުޅީފަޅު ސައިޓް / ޕައިޕް ޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަންސް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ޕައިޕް އޮޕަރޭޝަންސްގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީސްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ޗެކްކޮށް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
 • އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން އުފައްދާ ޕައިޕްސްތައް އަދި ރޯމެޓީރިއަލްސްގެ ކޮލިޓީ އެއްފެންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
 • ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.
 • ދުވަހުން ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 

 • ޖީސީއީ އޯލެވެލް ފެންވަރު ހުރުން.
 • އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 • ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރި ނުވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/5000 ރުފިޔާ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/1500 - -/1650 ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އަދި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

ލީޑް ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކެޝަން ޑިވެލޮޕަރ

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

ޑިޕާޓްމަންޓު:

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:      

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ހެޑް އޮފީސް، މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • އައު ޕްރޮގްރާމްތައް ޑިވެލޮޕް ކުރުމާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ގައި ބޭނުންކުރާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުން.
 • އަލަށް އުފައްދާ ޕްެރޮގްރާމްތައް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
 • އެމް.ޑަބްލިއު. އެސް.ސީ ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ހާރޑްވެއަރ، ސޮފްޓްވެއަރ އަދި އެހެނިހެން އެއްޗެތީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7 ގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
 • ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/9300 ރުފިޔާ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/1500 – -/3500 ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

 

އައި އެސް ޑިވެލޮޕަރ

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

ޑިޕާޓްމަންޓު:

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:       

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ހެޑް އޮފީސް، މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • ކޮމްޕެނީގެ އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސްތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި، ބެލެހެެއްޓުން.
 • ކުންފުނީގެ އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސްތައް ޓެސްޓްކޮަށް ޓްރަބަލް ޝޫޓްކުރުން.
 • ހަރޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރވޭނެ ގޮަތްތައް ހޯދުން. 

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 5 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/6000 ރުފިޔާ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/1500 - -/2500 ރ

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

އެސިސްޓެންޓް މެކޭނިކް

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

   އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ހެޑް އޮފީސް، މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • ދުވަހުން ދުވަހަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ މެޝިންތަކާއި އިކުއިޕްމެންޓްތަކުގެ ރިޕޯޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުން.
 • ކުންފުނިން ރަށްރަށުގެ ހިންގާ ޕްރޮޖެޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯމެކޭނިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ މެކޭނިކަލް ދާއިރާއަކުން ސެޓުފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ ޖީސީއީ އޯލެވެލް ފެންވަރު ހުރުން.
 • ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށް އުޒުރުވެރި ނުވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/5000 ރުފިޔާ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/1500 - -/2500 ރ

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

އައިޓީ އެސޯސިއޭޓް

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ހެޑް އޮފީސް، މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 •  ހާރޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮަތްތައް ހޯދުން.
 • ކުންފުނީގެ އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސްތައް ޓެސްޓްކޮަށް ޓްރަބަލް ޝޫޓްކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • އައިޓީއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 5 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/5000 ރުފިޔާ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/1500 - -/2500 ރ

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރ އިންޖިނިއަރ

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:      

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ހެޑް އޮފީސް، މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ވޯޓަރ އެންޑް ވޭސްޓް ވޯޓަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް އަށް ސާރވޭ ކުރުމާއި ރިޕޯޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުން.
 • ޖީ. އައި. އެސް (ޖިއޯގްރެފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް) ޕްރޮޖެކްޓްތައް މެނޭޖްކުރުން.
 • ވޯޓަރ އަދި ވޭސްޓްވޯޓަރ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް ބީ އޯ ކިއު އަދި އެސްޓިމޭޝަން ތައްޔާރުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިން ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ނުވަތަ ވޭސްޓް ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
 • އޮޓޯކެޑް ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަން އެނގުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/11000 ރ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/1500 - -/3500ރ                 

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ހެޑް އޮފީސް، މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • ސާރވިސް އެޕްލިކޭޝަންސްތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓް ކުރުން.
 • ފެންބިލުގެ ލާރި ބަލައިގަތުމާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • ޖީސީއީ އޭލެވެލް ނުވަތަ އޯލެވެލްގެ 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.
 • ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް އާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ހުރުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

-/5000 ރ

އަސާސީ މުސާރަ:

-/1500 - -/2500 ރ

މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

ވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ، މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފެން ބިލްޑިންގގެ 5ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                            

ސުންގަޑި: 30 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:30 ގެ ކުރިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ 3323209 ، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ