މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަރަންޓް ވިޔުގަ މަރާމާތު ކުރުމާ ގުޅޭ

މި ސްކޫލުގެ ކަރަންޓް ވިޔުގަ މަރާމާތު ކުރުމާ ގުޅޭ:

މި ސްކޫލުގެ ހޯލް އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ވިޔުގަ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ނޮވެންބަރު 2015 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 10:00އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 22 ނޮވެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 10:00އަށް އަންދާސީހިސާބާއެކު މި ސްކޫލަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

7 މުޙައްރަމް 1437

20 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ