މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްލާސްރޫމެއް މަރާމާތު ކުރުމާގުޅޭ

މި ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމެއް މަރާމާތު ކުރުމާ ގުޅޭ:

މި ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ނޮވެންބަރު 2015 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 10:00އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 22 ނޮވެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 10:00އަށް އަންދާސީހިސާބާއެކު މި ސްކޫލަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

26 މުޙައްރަމް 1437

08 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ